Vedtægter

Skolens grundlag er Bibelen som autoritet for kristen tro, lære og liv.

Skolens formål er:

  • at give eleverne en faglig, god undervisning
  • at medvirke til elevernes alsidige udvikling
  • at give eleverne en dagligdag præget af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for andre
  • at lære eleverne at respektere normer og krav og fremme god orden
  • at fremme elevernes evne til at vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet
  • at give eleverne et kendskab til den kristne tro, så de utvungent får mulighed for at tro.

§ 1: NAVN OG BELIGGENHED.
Bornholms kristne Friskole – Davidskolen – er stiftet af en forældrekreds med tilknytning til

Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM)
Indre Mission (IM)
Luthersk Missions forening (LM), alle på Bornholm.
Skolen har hjemsted i Aakirkeby Kommune, Bornholms Amt.

§ 2: SKOLENS ART.
Skolen er en institution ejet af ELM, IM og LM, alle på Bornholm og har til formål at drive en kristen friskole med tilskud fra staten i henhold til de til enhver tid herom gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

§ 3: GRUNDLAG.
Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning:

at hele Bibelen er Guds inspirerede ord og eneste autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse
at Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse, som den er udtrykt i de nugældende bekendelsesskrifter, er en ret tolkning af Bibelen.

§ 4: FORMÅL.
1. I samarbejde med forældrene ved hjælp af velkvalificeret og faglig god undervisning at give eleverne almennyttige kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling.
2. At virke under trygge forhold, således at skolens dagligdag præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte menneske. Der lægges vægt på god orden og disciplin med respekt for opstillede normer og krav.
3. At fremme elevernes evne til at vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet og opøve deres ansvarsbevidsthed overfor den enkelte, samfundet og den af Gud skabte verden. Kristen moral og livsholdning skal præge skolen.
4. Gennem undervisningen at give eleverne et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring i overensstemmelse med ovennævnte bekendelsesskrifter. Guds ord skal, i erkendelse af at undervisning og forkyndelse ikke kan adskilles, have lov at virke ved sin egen kraft, således at eleverne utvunget får mulighed for at tilegne sig dette til tro.

§ 5: VIRKEFELT.
Skolen kan optage børn, hvis forældre/værge ved forpligtende underskrift erklærer sig indforstået med, at skolen bygger sin virksomhed på ovennævnte formål og grundlag.

§ 6: GENERALFORSAMLING.
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle forældre/værger vedlagt en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning v/formanden.
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter.
(Flg. afgår:)
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Forældre/værge har adgang til ved personligt fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemmer. Forældre/værge har hver 1 stemme.
2. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalsamling, må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes indsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Kandidaterne skal forinden have indvilget i at lade sig opstille.
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af forældrene ønsker det.
Der indkaldes som til en ordinær generalforsamling senest 6 uger efter, at begæringen er fremsat.
4. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed – om ønskes – ved skriftlig afstemning – og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte forældres/værges antal. Over det på generalforsamlingen passerede skal der føres en protokol.

§ 7: BESTYRELSEN.
1. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og har det fulde ansvar i alle skolens anliggender.
2. Medlemmer af bestyrelsen skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo.
3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.
4. ELM, IM og LM vælger hver et medlem og en suppleant. Forældrene vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter. Valgperioden er 2 år for alle bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter. Stemmetallet er afgørende for prioriteringen. Valgperioden er gældende fra den 1. april.
5. Når de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke længere har børn på skolen, udtræder de af bestyrelsen
ved valgperiodens udløb.
6. Bestyrelsens medlemmer skal være i personlig overensstemmelse med skolens grundlag og formål. Såfremt et bestyrelsesmedlem i tale, skrift eller ved sit liv kommer i strid med skolens grundlag og formål, skal vedkommende på foranledning af den øvrige bestyrelse træde ud af bestyrelsen. Gælder det et medlem, der er valgt af en missionforening, kan eksklusion kun ske efter samråd med den pågældende missionsforening.
7. Skolens leder, lærerstab og øvrige ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen.
8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan ikke modtage honorar af skolens midler.

§ 8: BESTYRELSESMØDER.
1. Bestyrelsen vælger hvert år på første møde efter generalforsamlingen sin formand, næstformand, sekretær, revisor og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
2. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.
3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde ved senest 3 dage forinden at udsende dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne.
4. Formanden eller dennes stedfortræder leder forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutninger indføres i en protokol, samt at beslutningerne bliver udført. Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indføjet i protokollen.
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Enighed bør dog tilstræbes.
6. Skolens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, dog ikke i tilfælde af, at bestyrelsen ønsker at behandle spørgsmål angående skolelederens forhold.
7. Lærerrepræsentanten deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. I visse tilfælde kan bestyrelsen dog behandle spørgsmål som f.eks. personlige forhold, hvor lærerrepræsentanten ikke er til stede.

§ 9: TEGNINGSREGLER.
1. Bortset fra tilfælde, hvor Undervisningsministeriets samtykke er nødvendig, tegnes skolen af formanden i forening med skolelederen.
2. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved meddelelse af prokura kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves også de 3 missionsforeningers skriftlige godkendelse.

§ 10: ANSÆTTELSESFORHOLD.
1. Ved fast ansættelse ved skolen udfærdiges en ansættelseskontrakt.
2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen.
3. Skolelederen har overfor Undervisningsministeriet og bestyrelsen ansvaret for den pædagogiske ledelse af skolen. Skolelederen er ansvarlig overfor bestyrelsen i alle sine dispositioner, herunder den økonomiske og administrative ledelse.
4. I samråd med skolelederen ansætter og afskediger bestyrelsen lærere og andet fast personale.
5. Skoleleder og lærerstab skal personligt være i overensstemmelse med skolens grundlag og formål, samt undervise og samarbejde i overensstemmelse hermed, og ved ansættelsen underskrive en erklæring herom. Eventuelle løst ansatte skal erklære, at de vil være loyale overfor skolens grundlag og formål.

§ 11: ØKONOMI.
1. Skolens drift financieres ved tilskud fra det offentlige, ved skolepenge fra eleverne, samt andre indtægter.
2. Skolepenge fastsættes af bestyrelsen.
3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen til dennes konsolidering.

§ 12: REGNSKABSBESTEMMELSER.
1. Hvert år inden skolens generalforsamling udarbejdes driftsregnskab og status for skolen.
2. Regnskabsåret følger statens finansår.
3. Årsregnskabet revideres af en revisor i overensstemmelse med de til enhver tid af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser.

§ 13: VEDTÆGTSÆNDRINGER.
1. Der kan ikke foretages ændringer i strid med det i par. 3 og 4 angivne grundlag og formål, ligesom par. 13, stk. 1 ikke kan ændres.
2. Ændringer af vedtægterne kan vedtages på 2 bestyrelsesmøder. I tidsrummet mellem disse møder skal ELM, IM og LM godkende ændringerne.

§ 14: OPHØRSBESTEMMELSER.
1. Såfremt skolen ikke længere har mulighed for at virke i henhold til sit grundlag og formål, skal den nedlægges. Dette skal vedtages på 2 bestyrelsesmøder. I tidsrummet mellem disse 2 bestyrelsesmøder skal vedtagelsen forelægges og godkendes af ELM, IM og LM på Bornholm.
2. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet meddelelse om skolens opløsning.
3. Det påhviler endvidere i tilfælde af skolens opløsning den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven, eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af Undervisningsministeriet godkendt likvidation, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.
4. Et eventuelt overskud efter realisation af skolens værdier og betaling af eventuel gæld skal efter bestyrelsens beslutning tilfalde ELM, IM og LM på Bornholm. Disse vedtægter er godkendt på bestyrelsesmødet den 16/3 – 1993 og er gældende fra den 1/4 – 1993.
De nye vedtægter afløser samtidig vedtægterne af marts 1979.

Udskriv Udskriv

Lukket for kommentarer.